Shortlist

03Entertainment & Creative/ Art space

Digital Art Garden

Ryukei Aoyagi

Completion date / period : 2018/7 - 2018/7

Design : Ryukei Aoyagi / Tatsuki Kondo

Direction : Isao Kuwana / Kosuke Oho

Planner : Daisuke Masaki

Producer : Yuta Saito / Shinich Saeki

Construction Manager : Yosuke Ono , Tohru Kawakami

Lighting Produce : Daisuke Yano , Akito Aiba , Yu Han Chang

Construction : HAKUTEN

Client : Tokyo midtown

Photographer : Donggyu Kim