2019 | Shortlist

2019 | Shortlist

02Show window & visual design space

GSIX XMAS “Fantastic Gift”

Yasuko Sato

Completion date / period : 2018/11

Design : Yasuko Sato Yasuko Sakurai Rina Ishihara Hiroki Kaori

Direction : Yasuko Sato Nicolas Buffe

artwork : Nicolas Buffe, Suwa Shigehiro, TOKYO TAKARA SHOKAI, Hiroki Kaori

Construction : TSUBAKIYA

Client : GINZA SIX Retail Management

Photographer : -