2019 | Shortlist

2019 | Shortlist

02Show window & visual design space

Wording From Shinzo Fukuhara

KATSURA MARUBASHI

Completion date / period : 2019/1 - 2019/3

Design : KATSURA MARUBASHI

Direction : KATSURA MARUBASHI

engineer : Masataka Kimura

Client : SHISEIDO

Photographer : TAIHEI IINO