2019 | Shortlist

2019 | Shortlist

04Shop space

TOYOTA COROLLA SHINOSAKA MEISHIN IBARAKI

Yonezu Masaomi, Mitamura Satoshi

Completion date / period : 2018/8

Design : Yonezu Masaomi Mitamura Satosh

Direction : Yonezu Masaomi Mitamura Satoshi

Sign Design : Hiromura Masaaki Nakamura Kazuyuki

Lighting Design : Okayasu Izumi

Construction : TAKENAKA CORPORATION

Client : TOYOTA COROLLA SHINOSAKA

Photographer : NAKAMICHI ATSUSHI, Hahakura Tomoki