2019 | Shortlist

2019 | Shortlist

THE THOUSAND KYOTO STAIRLOBBY

Yusuke Kushimoto

Completion date / period : 2019/1

Design : Kinya Sasamura,Orie Matsumori,Yusuke Kushimoto,Takuro Higashi

Direction : Toshiyuki Konishi,Hideyuki Tanno,Maiko Kobayashi,Kitaru Uchijima,Chika Takahashi+Junya Akeyama

lighting design & landscape design : Hisakazu Fujita,Kazuhiro Kawamura,Atsushi Mitsui

interior design partner : Ryuichiro Imasaka

interior design partner : Yusuke Seki

interior design partner : Satoshi Nohmi,Takeshi Kamiya

Construction : TAKENAKA

Client : Keihan Hotels & Resorts Co.,Ltd.

Photographer : Kei Takashima