2019 | Longlist

2019 | Longlist

07Service/ Hospitality space

ONSEN RYOKAN YUEN SHINJUKU

Daishi Yoshimoto, Kazuo Uryu, Kagetsu Sen /UDS Ltd.