2019 | Longlist

2019 | Longlist

10Office Space

Amazon Japan Office

Chikara Ohno , Ryo Kanai , Yuichi Yamamoto , Yushi Inoue , Kohei Nojima , Takuya Yoshiba , Yoshiya Muramatsu , Ryu Mitarai , Keisuke Matsumoto