2019 | Longlist

2019 | Longlist

10Office Space

SONY CREATIVE CENTER TAMACHI

Eikichi Saku + Shotaro Maeshima / SAKUMAESHIMA