2020 | Shortlist

2020 | Shortlist

04Shop space

Tansei

Yukio Hashimoto / hashimoto yukio design studio inc.

Completion date / period : 2020/3

Design : Yukio Hashimoto/hashimoto yukio design studio inc.

project management : ISETAN MITSUKOSHI PROPERTY DESIGN LTD.

lighting plan : ModuleX Inc.

Furniture making : ISETAN MITSUKOSHI PROPERTY DESIGN LTD.(MITSUKOSHI SEISAKUSHO)

Construction : GARDE Co., Ltd.

Client : Isetan Mitsukoshi Ltd.

Photographer : Nacása & Partners Inc.