2020 | Shortlist

2020 | Shortlist

04Shop space

HAKIMONO SEKIZUKA|IWAKURA AA

Masayuki Takahashi / masayuki takahashi design studio

Completion date / period : 2020/4

Design : Masayuki Takahashi / masayuki takahashi design studio

Karakami : Ko Kado / kamisoe

Lighting plan : Atsushi Ikeda・Satoshi Odani / Modulex

Construction : CONTENPORARY COCOON ROOM702 + KOUEI

Client : HAKIMONO SEKIZUKA

Photographer : Yohei Sasakura