2020 | Longlist

2020 | Longlist

04Shop space

BAKE CHEESE TART / CROQUANT CHOU ZAKUZAKU Sakura-machi-Kumamoto

Gaku Takasu / Takasu Gaku Design and Associates Inc.