2020 | Longlist

2020 | Longlist

07Service/ Hospitality space

Sauna&Hotel KARUMARU Ikebukuro

Yukio Hashimoto / hashimoto yukio design studio inc.