2021 winners / winning works

Categories

A02Show window & visual design space

Title

GOOD BYE 2020, HELLO 2021!

Author / companyTakehiro Suzuki / Matsuya Co., Ltd.
Credit

Completion date / period : 2020-12-26

Planning : Koichiro Shibata / Matsuya Co., Ltd.

Art Direction : Taku Satoh / TSDO Inc.

Other : Kakuo Kaji, Ken Yuki, Yuya Miura, Tadashi Kozono, Kazuma Osuka, Kyoko Nishimoto / BUAISOU, Inc.

Direction : Shiomi Tsuya / CBK CO., LTD.

Other : Noriko Takahashi、Nijiko Fujii  Ayame Suzuki / NOMURA DUO Co.,Ltd.  TSDO Inc.      

Construction : NOMURA DUO Co.,Ltd.

Client : Matsuya Co., Ltd.

Photographer : Yoshikazu Suzuki

GOOD BYE 2020, HELLO 2021! GOOD BYE 2020, HELLO 2021! GOOD BYE 2020, HELLO 2021! GOOD BYE 2020, HELLO 2021! GOOD BYE 2020, HELLO 2021!