2021 | Shortlist

2021 | Shortlist

03Entertainment & Creative/ Art space

GINZA 456 created by KDDI

Ryusuke Nanki / Ryota Morihana / DENTSU INC./ DENTSU LIVE INC.

Completion date / period : 2020-09-26

Design : Ryusuke Nanki, Ryota Morihana, Madoka Yoshio, Natsumi Ono, Junichiro Nozawa / DENTSU INC./ DENTSU LIVE INC.

Other : N Hattori,M Okumur,N Mori,O Takahashi,M Kanabayashi,T Morohoshi,T Kato,T Kitagawa / DENTSU INC.

Other : Shinichirou Sekiguchi / DENTSU LIVE INC.

Other : Tomoshige Murakami / sonomano inc.

Technical Engineering : Daichi Kambayashi, Moe Hashizume, Takayuki Shinomiya, Masaki Higuchi, Mao Hirata, Takehiro Sugiyama / atali.inc.

Construction : TANSEISHA Co., Ltd.

Client : KDDI CORPORATION

Photographer : Yasu Kojima