2021 | Longlist

2021 | Longlist

04Shop space

Benzaiten yokkaichi

Fujikawa Yujiro / YLANG YLANG

Completion date / period : 2021-04-24

Design supervision : Fujikawa Yujiro、Kim Yeongshil / YLANGYLANG

Construction : daiichisoushoku

Client : Benzaiten

Photographer : Oya Sohei