2021 | Shortlist

2021 | Shortlist

06Large retail shopping mall or Multiple retail space

Minaka Odawara

Oichiro Yatsu / andesign Co.,Ltd.

Completion date / period : 2020-11-30

Direction : Katsuhiko Kinoshita、Naoko Yashiro / MANYO CLUB CO.,LTD.

Environmental design : Oichiro Yatsu、Yusuke Tatekawa、Tsuyoshi Toyoda、Hidetoshi Soma、Chie Kanai / andesign Co.,Ltd.

Architectural Design : Toshikazu Sugano / Shelter Co.,Ltd.

Other : Shinji Suzuki、Ayako Harada、Ryusei Oishi / Penta-Ocean Construction Co., Ltd.

Construction : Penta-Ocean Construction Co., Ltd. / ISHII Buildar Ltd.

Client : MANYO CLUB CO.,LTD.

Photographer : Kozo Takayama