2021 | Shortlist

2021 | Shortlist

RISSEI GARDEN HULIC KYOTO

KEISUKE NAKAMURA / TAKENAKA CORPORATION

Completion date / period : 2020-06-01

Architectural Design : SATOORU MORIYAMA、KEISUKE NAKAMURA、YUUKI ADACHI、YOSHIO OKUDA / TAKENAKA CORPORATION

Construction : TAKENAKA・FURUSE JV

Client : HULIC CO.,LTD.

Photographer : FURUKAWA TAIZOU