2021 | Shortlist

2021 | Shortlist

08Museum/ Cultural space

Kumamoto Castle Keeps

Mitsuyo Ashida / Nomura and Tansei Specified Consigned Consortium

Completion date / period : 2021-03-24

Direction : Tadashi Kiyosawa, Akiko Mizumoto / OBAYASHI CORPORATION

Design : M Ashida, K Morohoshi, Y Tsutsumi, M Izawa, N Wajun, T Makitsuka, N Endo, H Nakai / Nomura and Tansei Specified Consigned Consortium

Other : Haruhiro Tateishi, Jun Yamada, Tomoko Matsumoto, Tatsuro Shioda, Hanako Yoshiyachi / Nomura and Tansei Specified Consigned Consortium

Other : NHK Enterprises, DigiFie, RKK Media Planning,CAD CENTER, Evixar,LIGHT MEISTER, / Nomura and Tansei Specified Consigned Consortium

Graphic Design : ujidesign, RISE-DESIGN / Nomura and Tansei Specified Consigned Consortium

Construction : Nomura and Tansei Specified Consigned Consortium

Client : Kumamoto City

Photographer : YASHIRO PHOTO OFFICE