2021 | Longlist

2021 | Longlist

10Office Space

Woven Planet Group Nihonbashi Office 

SATO KEN, SOBUE KAZUHIRO / NIKKEN SEKKEI

Completion date / period : 2020-12

Design supervision : TSUDA FUMI, TAKEUCHI ATO, YUAN SHUO, KOIKE HIROAKI, FUJI SOICHIRO / NIKKEN SEKKEI

Furniture Design : NISHIDA TETSUTARO, KOBAYASHI KENGO, KAWATA KONOSUKE / NIKKEN SPACE DESIGN, NIKKEN SEKKEI

Detailed Design : KAJIMA DESIGN + KAJIMA CORPORATION

Sign Design : MARUYAMA TOMOYA / MARUYAMA DESIGN

Construction : KAJIMA CORPORATION

Client : Woven Planet Holdings

Photographer : NAGARE SATOSHI