2021 | Shortlist

2021 | Shortlist

11Living Space

ANESIS CHAYAGASAKA

Yoshihiro Sasaki / Shimizu Corporation

Completion date / period : 2020-07-15

Design : Yoshihiro Sasaki / Shimizu Corporation

Design : Ryo Nagasawa / Shimizu Corporation

Design : Hideki Mizuochi / Shimizu Corporation

Construction : Shimizu Corporation

Client : Shimizu Corporation

Photographer : Makoto Yamamori Shinkenchiku-Sha