2022 | Shortlist

2022 | Shortlist

01Exhibition, Promotional space

nuno nuno

Hokuto Ando, Toshiya Hayashi / we+

Completion Date / Period : 2021-12-01

Direction : Hokuto Ando, Toshiya Hayashi / we+

Design : Tatsuro Shoji, Sae Honda / we+

Design supervision : Ryukei Aoyagi / HAKUTEN

Construction : HAKUTEN

Client : Nuno Corporation

Photographer : Masayuki Hayashi