2022 | Longlist

2022 | Longlist

10Office Space

Borderless LIFE

Shin Tsuchiya / Space eXperience Design, Inc.

Completion Date / Period : 2022-04-01

Direction : Shin Tsuchiya / Space eXperience Design, Inc.

Design : Shin Tsuchiya / Space eXperience Design, Inc.

Produce : Nobuhiko Onuki / Space eXperience Design, Inc.

Design supervision : Shin Tsuchiya / Space eXperience Design, Inc.

Design supervision : Hiroki Ino, Kentaro Hamada, Kei Kikuchi, Kaito Seno, Takashi Horiuchi, Nono Taniai, Taku Takamuro / Straddle, Inc.

Construction : Ryuei Kensetsu, WATAKEN

Client : STRADDLE, Inc.

Photographer : Tomohiro Matsuba