2023 | Shortlist

2023 | Shortlist

03Entertainment & Creative/ Art space

KAMIGU

Chiaki Morita / Japanese paper washi artist

Completion Date / Period : 2022-09-03

Direction : Noriko Konuma / Kumu Inc.

Design : Naoya Matsumoto / naoya matsumoto design

Lighting Design : Yuko Yamashita / Y2 LIGHTING DESIGN Co.,Ltd.

Cinematography : Yoshinobu Kondo / TOKIIRO

Immersive Audio : Seiko Tsuruta

Graphic Design : Tetsuya Yuasa / colonbooks

Construction : Nakagawa Chemical Inc.

Client : Iiyama City Museum of Art

Photographer : Kazuhiro Shiraishi