2023 | Longlist

2023 | Longlist

05Food space

EN AZABU

Keita Iwasaki, Masahiro Ishige, Yoshinori Yashiro / STUDIO ZOMO INC.

Completion Date / Period : 2022-12-22

Direction : Keita Iwasaki, Masahiro Ishige, Yoshinori Yashiro / STUDIO ZOMO INC.

Design : Keita Iwasaki, Masahiro Ishige, Yoshinori Yashiro / STUDIO ZOMO INC.

Lighting Design : Tokiyoshi Hirai, Aiko Kono / USHIO LIGHTING,INC.

Construction : Suiga inc.

Client : Sunks inc.

Photographer : Takeru Koroda