2023 | Longlist

2023 | Longlist

10Office Space

YAMAZAKI CONSTRUCTION CO.,LTD. TOHOKU BRANCH

KOUHEI MARUYAMA, TOMOHIRO MAEDA, ATSUSHI SAKURAMOTO / TODA CORPORATION

Completion Date / Period : 2023-03-31

Direction : KOUHEI MARUYAMA, TOMOHIRO MAEDA, ATSUSHI SAKURAMOTO / TODA CORPORATION

Design : KOUHEI MARUYAMA, TOMOHIRO MAEDA, ATSUSHI SAKURAMOTO / TODA CORPORATION

Equipment Design : KEISUKE SHIBAHARA 、KOUSA KAJII / TODA CORPORATION

Production Design : NORIAKI WATANABE, KAITO AOYAMA / TODA CORPORATION

Construction : TODA CORPORATION

Client : YAMAZAKI CONSTRUCTION CO.,LTD.

Photographer : KENICHI SUZUKI