2023 | Shortlist

2023 | Shortlist

10Office Space

(0,0,0) studio genten

Tomoyuki Kobayashi, Hatsune Takegaki / KOKUYO Co., Ltd.

Completion Date / Period : 2022-11-01

Design : Tomoyuki Kobayashi / KOKUYO Co., Ltd.

Planning : Wataru Sato, Takashi Ueda / KOKUYO Co., Ltd.

Planning : Tatsuya Inoue / VUILD, inc.

Project Management : Shori Hamada / VUILD, inc.

Furniture : Nobusuke Harimura, Jin Shimazaki, Kazuki Oki, Shuichiro Tabata, Akira Shimizu, Ryota Mizuno, Wataru Atsumi / KOKUYO Co., Ltd., VUILD, inc.

Art : Nobusuke Harimura, Jin Shimazaki, Daichi Sakaguchi, Koshiro Yamaguchi / KOKUYO Co., Ltd., VUILD, inc.

Construction : NOMURA Co.,Ltd., TAKENAKA CORPORATION

Client : KOKUYO Co., Ltd.

Photographer : Keishin Horikoshi