2023 | Longlist

2023 | Longlist

11Living Space

House in Zoshigaya

Jun Yashiki / Jun Yashiki & Associates

Completion Date / Period : 2023-03-13

Direction : Jun Yashiki / Jun Yashiki & Associates

Design : Jun Yashiki / Jun Yashiki & Associates

Construction : Aikawa Three F

Photographer : Hiroyuki Hirai